Calendario rifiuti

Periodo 

16/11/2024 (Sabato)

27/11/2024 (Mercoledì)

14/12/2024 (Sabato)

28/12/2024 (Sabato)